Slovenská komora zubných technikov


Slovenská komora zubných technikov bola zriadená na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov,  a  naďalej je činná v zmysle zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to je samosprávna stavovská organizácia so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Taktiež registruje a združuje zubných technikov ktorí vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky.

SKZT je nezávislý a apolitický subjekt, autonómne rozhodujúci o svojej činnosti a samostatne hospodáriaci so svojím majetkom. Na zabezpečenie práce si zriadila regionálne komory, ktoré plnia úlohy komory voči svojim členom a v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Chráni     práva   a   záujmy   svojich   členov   v   súvislosti  s  výkonom  zdravotníckeho povolania, poskytuje   svojim    členom    bezplatné    sprostredkovanie    odborného,    právneho  a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom povolania zubného technika, zastupuje  svojich  členov v  spoločných  otázkach  týkajúcich sa výkonu  zdravotníckeho povolania, rieši podnety, návrhy a sťažnosti v súvislosti s právami a povinnosťami zubných technikov vyplývajúcimi zo zákona, zabezpečuje sústavné vzdelávanie zubných technikov.

Komora spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v zdravotníctve a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom. Zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania zubného technika a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vydáva vnútro-komorové predpisy, vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania zubný technik, vydáva pre štátnu správu stanoviská k odborným otázkam, spolupracuje s ostatnými  stavovskými organizáciami predovšetkým v rámci Európy, vrátane tých ktoré sú členmi FEPPD (Fédération Européenne des Patrons Prothésistes Dentaires)


Štatút a Smernice SKZT
Prezídium
Kontrolný výbor SKZT
Disciplinárna komisia SKZT
Bratislavská regionálna komora I
Košická regionálna komora II
Žilinská regionálna komora III
Nitrianska regionálna komora IV
Prešovská regionálna komora V
Banskobystrická regionálna komora VI
Trenčianska regionálna komora VII
Trnavská regionálna komora VIII
História
Dôležité linky

AKTUALITY


18.03.2020
OZNAM! - Kancelária SKZT je zatvorená. Všetky úlohy a požiadavky budú vybavované priebežne. Prosím používajte mail kancelaria@skzt.sk Ďakujeme za porozumenie.
10.03.2020
ZMENA! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine sa zasadnutie Rady SKZT plánované na 20.3.2920 odkladá. Nový termín bude včas oznámený.
12.07.2019
Zaujímavá reportáž o našej expozícii: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/184691#2364
zobraz všetko

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB
pre členov SKZT
Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

Napíšte nám


Meno:
E-mail:
Mesto:
Text:


Home |  O nás |  Inzercia |  Legislatíva |  IVZT |  Časopis |  Galéria |  Pacienti |  Kontakt | 
WebDesign and programming by Zetagroup