Postup pri zriaďovaní zubnej techniky


Postup pri zriaďovaní zubnej techniky

( alebo pri zmene adresy sídla zubnej techniky)

 1. Žiadateľ ozriedenie zubnej techniky, resp. pri zmene sídla zubnej techniky, si telefonicky dohodne s revíznym technikom príslušného regiónu (viď tabuľka č. 1) návštevu revízneho technika vzubnej technike. Po splnení personálneho, priestorového aminimálneho prístrojového vybavenia zubnej techniky (v zmysle Smernice SKZT) vystaví revízny technik protokol okontrole.
 2. Na základe protokolu okontrole vystaví predseda príslušného regiónu (viď tabuľka č. 2) vyjadrenie opersonálnom amateriálno – technickom vybavení zubnej techniky na požadovaný druh arozsah zdravotnej starostlivosti azašle ho do kancelárie SKZT. Po podpise prezidentom SKZT sa vyjadrenie vráti na región. (Bratislavskí žiadatelia majú možnosť sa dostaviť pre vyjadrenie osobne do priestorov kancelárie SKZT). Vyjadrenie má platnosť na právne úkony 1 mesiac odo dňa vystavenia. Vprípade záporného vyjadrenia vystaví sa žiadateľovi písomné zdôvodnenie.
 3. Žiadateľ uhradí poplatok za vydanie vyjadrenia sumu (viď. tabuľka 3) na číslo účtu IBAN SK52 1100 0000 0029 2686 0302, KS 0558, VS rodné alebo posledných 5 čísle registračného čísla.
 4. Živnostenský úrad vydá živnostenský list po zaplatení správneho poplatku apo predložení dokladov vyplývajúcich zdikcie zákona:
 • žiadosť (dá sa stiahnuť aj zinternetu na www.pre-podnikateľov.sk);
 • vysvedčenie alebo diplom;
 • potvrdenie o5–ročnej praxi
 • ak sú nebytové priestory určené na podnikanie vodbore zubná technika vosobnom vlastníctve žiadateľa, je potrebné predložiť výpis zlistu vlastníctva ačestné prehlásenie manžela (manželky), že súhlasí spoužitím nebytových priestorov na uvedený druh podnikania. Ak sú priestory prenajaté, tak nájomnú zmluvu;
 • potvrdenie opridelení IČO;
 • potvrdenie opridelení registračného čísla od komory;

Upozorňujeme, že sme sa stretli aj sindividuálnymi požiadavkami živnostenských úradov. Najlepšie je kontaktovať ŽÚ, pod ktorý patríte aspýtať sa na to, čo bude od Vás vyžadovať. Jednotlivé ŽÚ majú niekedy rozdielny prístup pri vybavovaní akontrole predložených dokladov. Živnostenský úrad zaradí držiteľa živnostenského listu do plánu kontrol. Vprípade nepredloženia požadovaných dokladov pri kontrole, je ŽÚ oprávnený živnostenský list odobrať.

Kópiu živnostenského listu žiadateľ zašle do kancelárie SKZT na adresu: SKZT, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5.

 1. Kancelária SKZT po obdržaní kópie živnostenského listu, poplatku vo výške 70,00 eur (alebo 35,00 eur alebo 24,50 eur) avyjadrenia od príslušného predsedu RK vystaví žiadateľovi potvrdenie opridelení evidenčného čísla (číslo vnútrokomorovej licencie), vzor pečiatky aspolu so sprievodným listom (pokynmi) zašle žiadateľovi, aby si mohol vybaviť kód na pečiatku naÚrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Adresy akontaktné údaje krajských úradov nájdete na webovej stránke ÚDZS – www.udzs.sk

 1. Na ÚDZS potrebujete:

● žiadosť (dá sa stiahnuť aj zinternetu www.udzs.sk) ;

● vysvedčenie alebo diplom;

● živnostenský list;

● potvrdenie opridelení IČO;

● potvrdenie opridelení registračného čísla od komory;

 1. Vnútrokomorovú licenciu podpísanú prezidentom SKZT zašle kancelária SKZT predsedovi príslušnej RK, ktorý ju zaeviduje aodovzdá žiadateľovi, po obdržaní kódu na pečiatku si dá žiadateľ zhotoviť pečiatku podľa vzoru aopečiatkuje jednu licenciu azašle ju do kancelárie prezídia, kde musí byť aj sostatnými dokladmi založená. Tvorí prílohu evidencie kódov zubný technik.

Upozornenie: vprípade, že majiteľom zubnej techniky nie je zubný technik, živnostenský list je písaný na majiteľa stým, že odborným garantom musí byť zubný technik späťročnou praxou v odbore. Odborný garant, podľa nového zákona, je povinný byť umajiteľa zubnej techniky v trvalom pracovnom pomere na celý pracovný úväzok.

Tabuľka č. 1

Revízny technik

regionálnej komory (RK)

Kontakt

RK 1

Juraj Méry, dipl.z.t.

02 / 4342 2394, 0903 406 706

oralstudiomery @orangemail.sk

RK 2

Tomáš Mittelman

056 / 6322 205, 0905 144411

tomas.mittelman@gmail.com

RK 3

Mgr. Viera Adamčíková, dipl.z.t.

0905 562645

info@penzionaurel.sk

RK 4

Oľga Cséryová, dipl.z.t.

035 / 6401 652, 0907 779 354

ocseryova@gmail.com

RK 5

Marián Motyka, dipl.z.t.

0905 321867,mkdent@nextra.sk

RK 6

Jozef Kováčik, dipl.z.t.

048 / 6115 010,0905 275 237

melin@stonline.sk

RK 7

Mgr. Pavel Kotrík, dipl.z.t.

046 / 5415 977,0908 270136

ztkotrik@gmail.com

RK 8

Jana Hlavenková, dipl.z.t.

033 / 7422 801, 0903 206398

Tabuľka č. 2

Predseda

regionálnej komory (RK)

Kontakt

RK 1

Peter Ruman, dipl.z.t.

02 / 5263 1557, 0903 214 20 , peteruman49@gmail.com

RK 2

Mgr. Ingrid Némethová

0905 892551

nemethova.inga@gmail.com

RK 3

Mgr. Oto Wiesler, dipl.z.t.

0905 157103, 0903 558 995

otto.wiesler@gmail.com

RK 4

Mgr. Peter Záborský, dipl.z.t.

037 / 7734 158, 0908 709047

peter.zaborsky@pobox.sk

RK 5

Ján Magura, dipl.z.t.

057 / 7757 276, 0905 346986

maguraj@stonline.sk

RK 6

Ján Ondrejka, dipl.z.t.

045 / 5444 247, 0905 325411

ondrejkazubtech@post.sk

RK 7

Mgr. Andrej Lukáš

0905 396 694

andrej@alldent.sk

RK 8

Pavol Hlaď, dipl.z.t.

0905 409 273

pavol.hlad@gmail.com

Tabuľka č. 3

Poplatok:

za vydanie vyjadrenia opersonálnom zabezpečení a materiálno - technickom

vybavení zubnej techniky pre nečlenov

70,- eur

za vydanie vyjadrenia opersonálnom zabezpečení a materiálno - technickom

vybavení zubnej techniky pre členov so zľavou, ktorá je zahrnutá včlenskom príspevku

35,- eur

za vydanie opakovaného vyjadrenia opersonálnom zabezpečení a materiálno - technickom vybavení zubnej techniky pre zubných technikov platiacich členské poplatky, so zľavou, ktorá je zahrnutá včlenskom príspevku

24,50 eur

Smernica Slovenskej komory zubných technikov o personálnom, priestorovom a minimálnom prístrojovom vybavení zubnej techniky

Článok 1
Personálne požiadavky na prevádzkovanie zubnej techniky

1. Odborné práce pri zhotovovaní stomatologických náhrad ačeľustnoortopedických aparátov môže vykonávať len bakalár zubný technik, diplomovaný zubný technik, ktorý absolvoval vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole, zubný technik, ktorý má kvalifikačné pomaturitné štúdium v odbore zubný technik ukončené maturitou alebo zubný technik absolvent strednej zdravotníckej školy.

2. Prevádzkovateľa alebo odborného zástupcu prevádzkovateľa zubnej techniky môže vykonávať len bakalár zubný technik s minimálne 5 ročnou odbornou praxou v zubnej technike, diplomovaný zubný technik, ktorý absolvoval vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole, zubný technik, ktorý má kvalifikačné pomaturitné štúdium v odbore zubný technik ukončené maturitou s minimálne 5 ročnou súvislou odbornou praxou v zubnej technike alebo zubný technik absolvent strednej zdravotníckej školy s minimálne 5 ročnou súvislou odbornou praxou v zubnej technike pred začiatkom výkonu činnosti prevádzkovateľa alebo odborného zástupcu prevádzkovateľa zubnej techniky.

3. Práce súvisiace s prevádzkovaním zubnej techniky (napr. údržba, rozvoz, upratovanie, evidencia a ekonomika) môže vykonávať pracovník spríslušným vzdelaním.

Článok 2
Priestorové požiadavky na prevádzkovanie zubnej techniky

1. Priestory pracoviska zubnej techniky musia vyhovovať požiadavkám zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Plochy prevádzkových miestností: Priestory zubnej techniky musia mať plochu najmenej 25 m2. Priestory musia byť primerané veľkosťou plochy kpočtu pracovníkov.

Priestory zubnej techniky tvoria:

a) priestor na príjem odtlačkov aexpedíciu stomatologických náhrad ačeľustnoortopedických aparátov,

b) čisté laboratórium

c) špinavé laboratórium (sadrovňa, lejáreň...)

d) priestor pre administratívu

e) šatňa + WC.

Článok 3
Minimálne prístrojové vybavenie zubnej techniky

 1. V zubnej technike, ktorá je zameraná na snímateľnú protetiku:

- zubnotechnický stôl sodsávaním a osvetlením,

- zubnotechnický motor alebo mikromotor,

- kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,

- pracovný stôl pre prístroje,

- artikulátor,

- sadrovací stôl snádobou na odpad,

- dres sodkalovačom,

- digestor sodsávaním,

- kompresor,

- vypaľovacia pec,

- liací prístroj,

- pieskovač,

- odsávač na pieskovač,

- polymerizátor,

- zariadenie kancelárie,

- zariadenie pre dezinfekciu.

 1. V zubnej technike, ktorá je zameraná na fixnú protetiku:

- zubnotechnický stôl sodsávaním a osvetlením,

- mikromotor alebo zubnotechnická vŕtačka,

- kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,

- pracovné stoly pre prístroje,

- paralelometer alebo frézovací aparát,

- artikulátor,

- sadrovací stôl snádobou na odpad,

- dres sodkalovačom,

- vákuová miešačka,

- vypaľovacia pec,

- liací prístroj alebo skener,

- vyvíjač pary,

- kompresor srozvodom stlačeného vzduchu,

- digestor sodsávaním,

- zariadenie kancelárie,

- zariadenie pre dezinfekciu.

3. V zubnej technike, ktorá je zameraná na čeľustnú ortopédiu:

- zubnotechnický stôl sodsávaním a osvetlením,

- zubnotechnický motor alebo mikromotor,

- kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,

- pracovný stôl pre prístroje,

- sadrovací stôl snádobou na odpad,

- dres sodkalovačom,

- digestor sodsávaním,

- vibrátor,

- orezávač modelov,

- tlakový polymerizátor,

- leštiaci prístroj rotačný,

- kompresor,

- zariadenie kancelárie,

- zariadenie pre dezinfekciu.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Túto smernicu vydáva komora v súlade so zákonom ako svoj vnútorný predpis.

2. Smernicu schválila rada komory dňa 16.10.2014 vLiptovskom Jáne.

3. Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.

4. Dňom schválenia stráca účinnosť smernica schválená dňa 31.8.2010 vBratislave.AKTUALITY


18.03.2020
OZNAM! - Kancelária SKZT je zatvorená. Všetky úlohy a požiadavky budú vybavované priebežne. Prosím používajte mail kancelaria@skzt.sk Ďakujeme za porozumenie.
10.03.2020
ZMENA! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine sa zasadnutie Rady SKZT plánované na 20.3.2920 odkladá. Nový termín bude včas oznámený.
12.07.2019
Zaujímavá reportáž o našej expozícii: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/184691#2364
zobraz všetko

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB
pre členov SKZT
Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

Napíšte nám


Meno:
E-mail:
Mesto:
Text:


Home |  O nás |  Inzercia |  Legislatíva |  IVZT |  Časopis |  Galéria |  Pacienti |  Kontakt | 
WebDesign and programming by Zetagroup