Slovenská komora zubných technikov

Slovenská komora zubných technikov bola zriadená na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov,  a  naďalej je činná v zmysle zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to je samosprávna stavovská organizácia so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Taktiež registruje a združuje zubných technikov ktorí vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky.

SKZT je nezávislý a apolitický subjekt, autonómne rozhodujúci o svojej činnosti a samostatne hospodáriaci so svojím majetkom. Na zabezpečenie práce si zriadila regionálne komory, ktoré plnia úlohy komory voči svojim členom a v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Chráni     práva   a   záujmy   svojich   členov   v   súvislosti  s  výkonom  zdravotníckeho povolania, poskytuje   svojim    členom    bezplatné    sprostredkovanie    odborného,    právneho  a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom povolania zubného technika, zastupuje  svojich  členov v  spoločných  otázkach  týkajúcich sa výkonu  zdravotníckeho povolania, rieši podnety, návrhy a sťažnosti v súvislosti s právami a povinnosťami zubných technikov vyplývajúcimi zo zákona, zabezpečuje sústavné vzdelávanie zubných technikov.

Komora spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v zdravotníctve a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom. Zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania zubného technika a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vydáva vnútro-komorové predpisy, vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania zubný technik, vydáva pre štátnu správu stanoviská k odborným otázkam, spolupracuje s ostatnými  stavovskými organizáciami predovšetkým v rámci Európy, vrátane tých ktoré sú členmi FEPPD (Fédération Européenne des Patrons Prothésistes Dentaires).