Pacienti

Zubný technik a jeho umenie vo vašich ústach. Viete o nich dosť?

            Potrebujete nahradiť chýbajúce zuby, doplniť alebo upraviť existujúcu protézu? Potrebujete vyrovnať krivé zuby? Chcete mať len jednoducho krajší úsmev? Čo spravíte ak  potrebujete korunku, mostík či snímateľnú náhradu? 

            Správne zaklopete na dvere zubného lekára. Vaša cesta sa začína práve tam. Zubný lekár je zodpovedný za ošetrenie a poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Zubný lekár plánuje a navrhuje aj protetické či čeľustno-ortopedické (ortodontické) ošetrenie. Ak zhodnotí potrebu doplnenia chýbajúcich zubov alebo častí zubov  pomocou mostíka, korunky či keramickej plomby, alebo v čeľustnej ortopédii (ortodoncii) ich posun či otočenie do správnej polohy, prípadne ošetruje vaše problémy s čeľustným kĺbom, zoberie vám odtlačky alebo digitálny sken a všetky údaje odošle do pracoviska zubnej techniky spolu s návrhom zubnej protetickej práce presne zaznamenanej v sprievodnom dokumente s názvom Protetický štítok. Zubný technik ich spracuje na základe všetkých podkladov a informácií od zubného lekára a zhotoví zubnú náhradu alebo čeľustno-ortopedický aparát, čo je zdravotnícka pomôcka na mieru presne pre vás. Dobrá spolupráca medzi zubným lekárom a zubným technikom je mimoriadne dôležitá.

            Na mieru vyrábané zdravotnícke pomôcky – zubné náhrady fixné (mostíky, korunky, inlaye, venery- estetické škrupiny, fixné zubné náhrady na implatátoch) a snímateľné (celkové náhrady, čiastočné náhrady kotvené na zuboch sponami, zásuvnými spojmi alebo aj náhrady na implantátoch, čeľustno-ortopedické aparáty/strojčeky, dlahy ) sú zhotovované v zubnej technike.

            Zubná technika je pracovisko vedené zdravotníckym pracovníkom – zubným technikom. Technológie, materiály a technologické postupy sa v tomto odvetví rýchlo vyvíjajú a ako zdravotnícki pracovníci majú všetci zamestnanci povinnosť sústavného vzdelávania na akreditovaných školeniach. Zubní technici sledujú vývoj nových materiálov a nových postupov zhotovenia zubných náhrad a čeľustno-ortopedických aparátov, aby mohli zubným lekárom ponúknuť to najlepšie pre pacientov – pre vás. Garantujú tak pre pacienta bezpečnú a kvalitnú zubnú náhradu zhotovenú podľa štandardov pre ich zhotovenie a správne postupy spracovania použitých materiálov.

            Zdravotnícka pomôcka na mieru je výrobok určený iba vám, zhotovený na žiadosť vášho ošetrujúceho zubného lekára a jej výber indikuje nielen podľa potreby, ale aj podľa vašich finančných možností. Máte teda spolu s ním možnosť výberu. Možno budete prekvapený výškou úhrady zo strany poisťovne keď zubný lekár povie, koľko budete za náhradu či strojček doplácať. Výšku úhrady zdravotníckej pomôcky na mieru zo zdravotnej poisťovne určuje Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré vydáva vo Vestníku zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru plne a čiastočne hradených zdravotnou poisťovňou a výšku úhrady. No a keďže Ministerstvo výšku úhrady už od roku 1994 nezvyšovalo, teda 30 rokov ostala bez zmeny, táto suma v súčasnosti nepokrýva ani náklady na materiál potrebný pri výrobe a už vôbec nie prácu a ostatné náklady. Preto výška doplatku nie je pre pacienta vždy lichotivá. Verte, že ani zubného technika ako zdravotníckeho profesionála neteší, keď za dentálny materiál platí každým rokom vyššie čiastky a zvyšujú sa aj ostatné vstupy.

            Po potrebných skúškach vašej budúcej zubnej náhrady, mostíka či čeľustno-ortopedického aparátu/strojčeka v ambulancii, prichádza hotová práca od zubného technika ku kreslu a je pripravená na odovzdanie spolu s dôležitými údajmi na sprievodnom dokumente, protetickom štítku. Protetický štítok je zdravotná dokumentácia vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jedna jeho časť je určená vám. Máte plné právo na tento dokument a je povinnosť zubného lekára, informovať vás nielen akú zdravotnícku pomôcku na mieru vám odovzdáva, ale dať vám k nej aj zdravotnú dokumentáciu, tak si ju vyžiadajte. V protetickom štítku je údaj o vašej zdravotníckej pomôcke vyrobenej na mieru, všetky podrobnosti o rozsahu práce, o materiáloch, ich šarží, ktoré použil zubný technik na jej výrobu. Tento protetický štítok vám bude slúžiť nielen ako informácia, ale aj ako podklad pre ďalších odborníkov v zdravotníctve, napríklad pre alergológa, keď by ste potrebovali riešiť alergiu na materiál a v neposlednom rade kvôli záruke, v prípade reklamácie.

            Vyskytli sa a žiaľ v ostatnom čase pribúdajú, prípady falošných zubných techník, ktoré vám môžu spôsobiť komplikácie, až poškodenie zdravia a nikdy vám nič nezaručia. Na svoje služby lákajú nízkou cenou, ale nevedia preukázať odbornú a technickú spôsobilosť. Náhrady zubov sú trvale umiestnené v dutine ústnej, prichádzajú do kontaktu s potravou, slinami, takže si treba dávať pozor. Zubný lekár by mal spolupracovať iba so zubnou technikou o ktorej vie, že spĺňa náročné, vzdelanostné a príslušné certifikované materiálno-technické podmienky výroby a spracovania, a tie deklaruje na protetickom štítku. Registračné číslo zubného technika na protetickom štítku napríklad zaručuje splnenie požiadavky povinnej registrácie zubného technika v Slovenskej komore zubných technikov (ako to ukladá slovenská legislatíva) a tým jeho kontrolu požadovaného vzdelania (prevažne už u mladších ročníkov odborného vysokoškolského) a sústavného vzdelávania ako ukladá zákon každému zdravotníckemu pracovníkovi.

            Nezabúdajte teda, že každá zubná náhrada má samostatné vedenie evidencie v zubnej technike, kde bola vyrobená. Šikovné ruky zubného technika, certifikované materiály, sústavné vzdelávanie na školeniach, kvalita vybavenia a dobré podklady od zubného lekára sú zárukou, že nebudete tento doklad nikdy potrebovať, no pre istotu si ho odložte doma medzi lekárske správy.

            A keď budete spokojný s prácou zubného technika, ktorý vám zhotovil vaše nové zuby, budete sa opäť radi smiať a jesť, môžete mu osobne poďakovať. Na Protetickom štítku nájdete aj jeho meno. Nosíte predsa jeho umenie vo vašich ústach. Ručíme vám, že bude rád.

Vaši zubní technici zo Slovenskej komory zubných technikov

10 rád pre pacientov so snímateľnou náhradou