História

Po revolúcii v 1989 zubní technici na Slovensku vo februári 1990 založili Úniu zubných technikov a následne v roku 1991 po prijatí zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 14/1992 o Slovenskej komore zubných technikov vytvorili stavovskú organizáciu schopnú vytvoriť podmienky pre rozvoj odboru.

Zákon číslo 14/1992 určoval, že členstvo v komore je povinné pre všetkých zubných technikov, ktorí pracujú v neštátnom zdravotníckom zariadení. Komora vznikla v čase, keď ešte všetky zubné techniky boli štátne a mala umožniť vznik zubných techník, ktorých majitelia budú zubní technici. Dá sa povedať, že tento cieľ sme dosiahli. 90% všetkých zubných techník sa dostalo do rúk zubných technikov a v ostatných musel byť podľa platnej legislatívy odborný zástupca prevádzkovateľa zubný technik, člen SKZT.

SKZT pri zriaďovaní novej zubnej techniky vydávala Osvedčenie o odbornej a etickej spôsobilosti prevádzkovateľa, alebo odborného zástupcu prevádzkovateľa a Osvedčenie o materiálnom a technickom vybavení vznikajúcej zubnej techniky. Bez týchto vyjadrení nebolo možné na Slovensku otvoriť zubnú techniku.

Komora pre svojich členov:

  • organizuje vzdelávanie prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania zubných technikov (IVZT),
  • pripomienkuje tvorbu štátnej legislatívy a pripravuje vnútrokomorové smernice a predpisy,
  • sleduje vývoj ekonomiky a pripravuje návrhy a informácie o cenotvorbe v zubných technikách,
  • prostredníctvom svojho časopisu, ktorý dostáva každý člen komory priebežne informuje o aktuálnom dianí v odbore,
  • organizuje spoločenské, kultúrne a športové akcie.

Od roku 1991 až do roku 1999 bola komora organizátorom medzinárodnej výstavy SLOVAKIADENT BRATISLAVA, ktorá sa konala každoročne, vždy v januári.

V roku 1992 na podnet komory ministerstvo zdravotníctva zriadilo nový študijný odbor – diplomovaný zubný technik. Bolo to vyššie odborné vzdelanie (VOV), ktoré pripravovalo zubných technikov po 5 ročnej praxi diaľkovou formou na prevádzkovanie neštátnych zdravotníckych zariadení. Táto forma štúdia bola ukončená rozhodnutím MZ v roku 2011. Nahradilo ho vysokoškolské štúdium I.stupňa. Od roku 2004 bolo na dvoch vysokých školách akreditované bakalárske štúdium v odbore zubná technika, denná aj externá forma. Ukončenie štúdia v odbore zubný technik na stredných školách sa predpokladá okolo roku 2013. Pokračuje tak prirodzený vývoj prípravy zubných technikov na ich povolanie, keď okolo roku 1950 sa prešlo z učňovského pomeru na strednú zdravotnícku školu s maturitou, v roku 1994 na pomaturitné kvalifikačné štúdium s maturitou z odborných predmetov a v roku 2004 na bakalárske štúdium.

Komora od začiatku svojej existencie spolupracuje so stavovskými organizáciami v zahraničí, predovšetkým v Česku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Francúzsku, Kanade a od roku 2002 aj s FEPPD.

V roku 2004 bola komora ohrozená snahou ministra zdravotníctva, pánom Zajacom – takzvanou „zdravotníckou reformou“ zlikvidovať stavovské komory v zdravotníctve. Nakoniec zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve síce zachoval komoru zubných technikov, ale nie ako samostatnú organizáciu, ale len ako súčasť Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Táto komora bola naprosto nefunkčná, nakoľko zastrešovala viac ako 16 zdravotníckych profesií s rôznymi a často diamentrálne odlišnými záujmami a potrebami. V rámci tejto komory vznikla sekcia zubných technikov, ktorá sa usilovala autonómne obhajovať záujmy zubných technikov. Táto situácia trvala štyri roky, kým novela zákona 578 neumožnila v roku 2008 opätovne vznik Slovenskej komory zubných technikov.

Podľa súčasne platnej legislatívy je členstvo v komore dobrovoľné. Komora ako prenesený výkon štátnej správy vedie register zdravotníckych pracovníkov – zubných technikov, v ktorom musí byť zapísaný každý zubný technik vykonávajúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Zákon dáva komore ešte jednu povinnosť voči všetkým zubným technikom – členom SKZT, ale aj tým, ktorí nie sú jej členmi: sledovať, evidovať a hodnotiť sústavné vzdelávanie zubných technikov, ktoré je definované ako obnovovanie a doplňovanie odbornej spôsobilosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.