29. marca 2017 si Národné centrum zdravotníckych informácií od SKZT vyžiadalo dáta z registra zubných technikov, ktoré majú byť podkladom pre vytvorenie databázy registrovaných zubných technikov. Dôvodom je aj blížiaci sa termín 31.10.2017 dokedy možno najneskôr požiadať NCZI o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Hlavnou úlohou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka bude  identifikácia, autentizácia a autorizácia zdravotníckeho pracovníka nielen v národnom zdravotníckom informačnom systéme, ale aj v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník sa do systému prihlási po vložení svojej „kartičky“ do technického zariadenia – „čítačky“. Preukaz bude obsahovať tiež aj tzv. súkromné kľúče a certifikáty, ktoré slúžia na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka a šifrovanie/dešifrovanie údajov. Tieto šifrovacie kľúče slúžia na zabezpečenie dôvernosti zdravotníckych záznamov, s ktorými zdravotnícky pracovník prichádza do styku. Kľúče nie sú rovnaké, každý kľúč je iný a teda identifikovateľný.

Preukaz sa vydáva na obdobie 5 rokov. Ak už zdravotnícky pracovník žiadosť podal, preukaz mu bude zaslaný do 30 dní od podania žiadosti. Zaslaním preukazu tento „proces“ ešte nie je kompletný. Posledným krokom je zaslanie aktivačného kódu, ktorým „spojazdní“ svoj preukaz, pričom tento kód sa zasiela do 10 dní od odoslania preukazu.

Povinnosť chrániť elektronický preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, je daná zo zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Ďalšie podrobnosti ako aj žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho preukazu nájdete na:

http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx)